HARD DOG RACE Kft. (sedež: 1024 Budimpešta, Lövőház utca 2-6., 4. em., številka poslovnega registra: 01-09-291006) v nadaljevanju “Upravitelj podatkov” (organizator tekmovanja) in Trendline Kft. (sedež: 1092 Budimpešta, Ráday u. 24/b., številka poslovnega registra: 01-09-560558) v nadaljevanju “Operater”, se v skladu z Aktom CXII iz 2011, zavezujeta z vsebino tega dokumenta, in sprejemata odgovornost da bosta zagotavljala da je vso upravljanje s podatki skladno z ustreznimi zakoni in pravili določenimi v tem dokumentu.

Upravitelj podatkov bo posvečal posebno pozornost zaščiti zasebnosti partnerjev in strank in spoštoval njihovo pravico do nedotakljivosti podatkov. Upravitelj podatkov zatorej zagotavlja da bo storil vse kar je v njegovi moči, da bo zagotovil da se z vsemi podatki, ki mu bodo zaupani v varstvo, ravnal diskretno in varno.

Pričujoči dokument bo vedno na razpolago na naslovu harddograce.si/prijave/pravilna-o-varovanju-osebnih-podatkov/. Upravitelj podatkov si pridržuje pravico, do sprememb vsebine tega dokumenta v kateremkoli trenutku. Vsi ki jih te spremembe zadevajo, bodo obveščeni preko najave na spletni strani.

Pomen pojmov:

Pojmi uporabljeni v tem Sporazumu o zaščiti zasebnosti, v skladu z Zakonom o zaščiti informacij (3) in Odločba (4), pomenijo sledeče:

posameznik: fizična oseba, ki je identificirana, ali ki jo je mogoče – neposredno ali posredno – identificirati na osnovi osebnih podatkov (Inform. Zakon3 (1)); fizična oseba, ki jo je mogoče posredno ali neposredno identificirati, – še posebej na osnovi osebnih podatkov, ki se tičejo osebne identifikacije – na osnovi enega ali več faktorjev (Odločba 4, 1. člen).

osebni podatki: kakršnekoli informacije v zvezi s posameznikom, še posebej identifikacijski podatki npr. ime, številka, lokacijski podatki, naprave, aplikacije, spletni identifikatorji ki so na voljo preko naprav in protokolov (IP, piškotki) ki jih uporablja posameznik, ali drugi identifikatorji (npr. radijske frekvence – RFID) (Odločba (30, uvodna izjava), oziroma informacije ki zadevajo fizično, fiziološko, genetsko, psihično, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto – in vse iz tega izhajajoče ugotovitve, ki so vezane na posameznika (Inform. Zakon 3 (2), Odločba 4, 1. člen).

Upravljalec podatkov: fizična ali pravna oseba oziroma organizacija brez pravnega zastopstva ki, sama ali v sodelovanju z drugimi osebami, določi cilje in postopke upravljanja s podatki, sprejema odločitve in izvaja ukrepe, ki se tičejo upravljanja s podatki (vključno z uporabljenimi orodji), oziroma podeli mandat za izvajanje upravljanja s podatki obdelovalcu podatkov.

upravljanje podatkov: katerikoli ukrep ali vrsta ukrepov, ki se tičejo podatkov – še posebej zbiranje, beleženje, organizacija, shranjevanje, spreminjanje, uporaba, zahtevanje, dovoljevanje pregleda tretjim osebam, objavljanje, povezovanje z drugimi informacijami, omejevanje, zapiranje, brisanje ali uničevanje, pa tudi preprečevanje nadaljnje uporabe podatkov, ustvarjanje fotografskih, zvočnih ali video zapisov in zapisov fizičnih lastnosti, ki jih je mogoče uporabiti za identifikacijo osebe (npr. prstnih ali dlančnih odtisov, DNK vzorcev, posnetkov šarenice), ne glede na uporabljeno metodologijo (Inform. Zakon 3 (10), Odločba 4, 2. člen).

obdelovanje podatkov: izvrševanje nalog tehnične narave, ki se tičejo ukrepov upravljanja podatkov, ne glede na metode in orodja, ki se uporabljajo za omenjene ukrepe in kraja izvedbe ukrepov, dokler se te naloge izvajajo s podatki (Inform. Zakon 3 (17)).

Obdelovalec podatkov: fizična ali pravna oseba oziroma organizacija brez pravnega zastopstva, javna organizacija, agencija ali katerikoli drug subjekt ki, na osnovi pogodbe sklenjene s Obdelovalcem podatkov – vključno s pogodbami sklenjenimi na zahtevo zakonodaje – obdeluje osebne podatke v imenu Obdelovalca podatkov (Inform. Zakon 3 (18), Odločba 4, 8. člen).

tretja oseba: fizična ali pravna oseba ali organizacija brez pravnega zastopstva, ki ni posameznik, Upravljalec podatkov ali Obdelovalec podatkov (Inform. Zakon 3 (22)), oziroma osebe ki delujejo pod neposrednim nadzorom Upravljalca ali Obdelovalca podatkov in so pooblaščene za upravljanje z osebnimi podatki (Odločba 4 (10));

privolitev: prostovoljna in nedvoumna izjava posameznika, ki temelji na objektivnih in relevantnih informacijah, ki so bile posamezniku dane na voljo. S to izjavo posameznik podeli svojo nedvoumno privolitev k upravljanju z njegovimi osebnimi podatki – v celoti ali za določene postopke;

posredovanje podatkov: vzpostavljanje možnosti dostopa do podatkov tretji osebi ali osebam (Inform. Zakon 3 (11))

izbris podatkov: zagotovitev neberljivosti oz. neprepoznavnosti podatkov do točke, ko obnovitev podatkov ni več mogoča; (Inform. Zakon 3 (13))

ugovor: posameznikova izjava, s katero ugovarja proti načinu upravljanja z njegovimi osebnimi podatki in zahteva prekinitev upravljanja s podatki in izbris vseh upravljanih podatkov; (Inform. Zakon, 3 (8)) kršitev varstva podatkov: kršitev varovanja tajnosti, ki ima za posledico slučajen ali nezakonit izbris, izgubo, spremembo, nepooblaščeno komunikacijo ali nepooblaščen dostop do posredovanih, shranjenih ali kakorkoli drugače upravljanih podatkov.

Pravila glede upravljanja osebnih podatkov in zagotavljanja podatkov:

Cilj upravljanja s podatki: Upravljalec podatkov in Operater upravljata s podatki o osebah izključno za potrebe organizacije dogodka in v skladu z ustreznimi zakoni.

Obseg upravljanih osebnih podatkov: podatki o Tekmovalcu, kot so določeni v obrazcu za prijavo na spletni strani: ime, datum in kraj rojstva, materino ime, poštni naslov, naslov elektronske pošte – e-mail, telefonska številka, telefonska številka osebe, ki jo je mogoče kontaktirati v primeru nesreče, podatki o psu: ime, številka čipa, številka knjižice o cepljenju ali potnega lista za hišno žival, morebitne davčne in ostale dajatve. Podatki potrebni za izdajo računa in morebitni ostali podatki potrebni za plačilo, ki jih potrebuje organizator.

Podatki pridobljeni pri registraciji so zaupni. Operater zadolžen za upravljanje s podatki jih lahko uporablja za izvedbo Tekme. Poleg Operaterja, ima lahko dostop do podatkov le Upravljalec s podatki, t.j. Organizator.

Posamezniki so odgovorni za točnost vseh podatkov, ki ne kršijo njihovih pravic kot tretjih oseb.

Tekmovalci se z udeležbo na tekmovanju avtomatično strinjajo z, in sprejemajo vsa Pravila tekmovanja in Pravila zaščite zasebnosti, ter se strinjajo s sledečim:

  1. a) zagotavljanje podatkov je prostovoljno, upravljanje s podatki je mogoče na osnovi prostovoljnega zagotavljanja podatkov; tekmovalec privoli k upravljanju s podatki s sodelovanjem na Tekmovanju, zaključitvijo postopka prijave in s tem da prostovoljno zagotovi osebne podatke;
  2. b) obdelavo podatkov opravlja Operater;
  3. c) Organizator sme uporabiti osebne podatke tekmovalcev brezplačno, za potrebe izvedbe in dokumentiranja Tekme;
  4. d) Tekmovalec s tem ko sprejme Pravila strinja da mu Upravljalec podatkov in Operater pošiljata elektronska glasila in informacije o prihodnjih tekmah, na naslov elektronske pošte, ki je bil zagotovljen tekom prijave;
  5. e) Organizator, kot Upravljalec podatkov za vse dogodke Hard Dog Race, omogoča Tekmovalcu hranjenje osebnih podatkov, v izogib ponovnega vnašanja podatkov za vsako sledečo tekmo. V kolikor Tekmovalec ne želi da se podatki ohranijo, ima pravico do izbrisa vseh podatkov po zaključku Tekme.
  6. f) Organizator, kot Upravljalec podatkov za vse dogodke Hard Dog Race, do posredoval prejete osebne podatke pogodbenemu franšiznemu partnerju, z ozirom na določeno tekmo. V tem pogledu, se franšizni partner obravnava kot obdelovalec podatkov.

Pravna osnova za obdelavo podatkov je privolitev posameznika, v skladu z Inform. Zakonom 5 (1, a) in členom Odločbe 6 (1, a).

Trajanje ravnanja s podatki: Najmanj 8 let, oziroma do preklica s strani posameznika.

Pošiljanje elektronskih glasil:

Upravljalec podatkov zagotavlja storitev pošiljanja elektronskih glasil (newsletter) – usmerjene komercialne pošte. Upravljalec podatkov zagotavlja posameznikom možnost da, na svojo željo, prejemajo glasila o storitvah ki so na razpolago in ostalih novicah.

Namen ravnanja s podatki je obveščanje posameznikov in vzdrževanje stika z njimi, z namenom omogočanja pošiljanja informacij – dostavljanjem glasil. Upravljalec podatkov bo vsem ki se prijavijo na storitev, pošiljal novice in ponudbe spletnih glasil in sporočila neposrednega trženja.

Pravna osnova za ravnanje s podatki: posameznikova privolitev v skladu z sledečimi zakoni in predpisi: Inform. Zakon 5 (1, a); Zakon o oglaševanju podjetji 6 (1); Zakon o elektronskem poslovanju 13/A (4) in člen Odločbe 6 (1, a).

Pošiljanje glasil v skladu z Zakon o oglaševanju podjetji 6 (1) zahteva predhodno, nedvoumno in izrazito privolitev obiskovalca spletne strani. Za privolitev k pošiljanju tržnih glasil, mora posameznik oddati izjavo o privolitvi, ki jo prejme od Upravitelja podatkov, ali s sprejemom Pravil ravnanja s podatki, s tem da izbere ustrezno potrditveno polje in klikne na gumb »Subscribe« na spletnem vmesniku (spletni strani, mobilni aplikaciji, spletni trgovini). Pri elektronskem naročanju posameznik prejme povratno informacijo o uspešni naročitvi.

Obseg ravnanja s podatki: Za naročanje na elektronsko glasilo, mora posameznik zagotoviti svoje ime in naslov elektronske pošte – e-mail. Ime je potrebno za začetek komunikacije, elektronski naslov je potreben za vzdrževanje stika s posameznikom.

Posameznik je odgovoren za točnost vseh podatkov, ki ne kršijo njegovih pravic kot tretje osebe.

Trajanje ravnanja s podatki: Najmanj 8 let, oziroma do preklica s strani posameznika. Upravljalec podatkov upravlja register vseh oseb, ki so odobrile prejemanje glasil. V kolikor posameznik prekliče svojo privolitev k upravljanju s podatki za potrebe trženja, mora Upravljalec podatkov izbrisati vse osebne podatke o posamezniku iz svojega registra in (v kolikor je to potrebno) iz baze podatkov za glasila. Preklic naročnine je možen preko neposredne povezave (linka) v vseh glasilih, poleg tega spletna stran Upravljalca podatkov vsebuje možnost za preklic naročnine na glasila.

Iz vidika pošiljanja glasil, se Organizator obravnava kot Upravljalec podatkov, medtem ko se Operater in franšizni partnerji obravnavajo kot Obdelovalci podatkov.

Dostop do podatkov ne bo omogočen nobeni tretji stranki, brez predhodnega obvestila lastnika podatkov (tekmovalca) in njihove privolitve, z izjemo primerov, kjer bi pridržanje podatkov pomenilo kršitev zakona.

Organizator zagotavlja, da bo ravnanje s podatki izvedeno v skladu z ustreznimi zakonskimi zahtevami. Glede posameznikovih pravic glede ravnanja s podatki in pravnih sredstev, ki so na voljo, glej Akt CXII iz 2011 o Samostojnem odločanju glede informacij in svobodi obveščanja (v nadaljevanju Inform. zakon). Za dodatne informacije o zaščiti osebnih podatkov fizičnih oseb in prostem pretoku tovrstnih informacij, glej Uredbo Evropskega parlamenta 2016/679. V skladu z zgoraj navedenimi zakoni, lahko Tekmovalec zahteva popravek svojih osebnih podatkov ali omejitev ravnanja s podatki, vloži ugovor proti načinu obdelovanja podatkov ali zahteva informacije o metodah obdelovanja podatkov. Posameznik ima prav tako pravico da prejme vse svoje osebne podatke v strojno čitljivi obliki ali posreduje te podatke drugemu obdelovalcu podatkov, v kolikor ta obdelava podatkov temelji na njihovi privolitvi in je izvedena na avtomatiziran način. Tekmovalci, ki želijo da se njihove podatke v bazi izbriše ali spremeni, lahko to zahtevajo kadarkoli, brez omejitev in utemeljitev, brezplačno, na elektronskem naslovu info@harddograce.hu ali pisno, na naslovu organizatorja. V obeh primerih, se mora zadeva glasiti: Hard Dog Race event [datum dogodka] – data deletion. Tekmovalec sprejema da izbris podatkov v času ko je Tekmovanje še v teku, pomeni diskvalifikacijo, ker Organizator ne more zagotoviti Tekmovalčevega sodelovanja brez njegovih osebnih podatkov.

Upravljanje s piškotki: Piškotki so manjše na besedilu osnovane datoteke, ki jih spletna stran pošlje vašemu računalniku in se shranjujejo na vašem trdem disku. Podatke shranjuje vaš internetni brskalnik (npr. Google Chrome, Mozilla, MS Internet Explorer…) in jih pošlje nazaj spletni strani, kadar jo uporabljate. Nekatere piškotke brskalnik izbriše vsakič ko ga zaprete, medtem ko nekatere shrani in uporabi vsakič ko odprete spletno stran, ki jih je poslala. Piškotek vsebuje ime spletne strani, ime piškotka, vrednost in trajanje. Svoje želje glede sprejemanja in zavračanja piškotkov lahko konfigurirate v nastavitvah svojega internetnega brskalnika.

Uporaba določenih piškotkov je nujna za uporabo spletne strani Upravljavca podatkov, še posebej pri prijavi v stran. V kolikor imate rabo piškotkov izključeno, slednja funkcija (in tudi določene druge funkcije), ne bo delovala. V kolikor ste nastavili svoj brskalnik za sprejemanje piškotkov, bo upravljalec podatkov razumel kot vašo izrecno privolitev za uporabo poslanih piškotkov. V kolikor ne želite privoliti v to, prosimo da izklopite rabo piškotkov v nastavitvah svojega internetnega brskalnika.

Zavoljo oglasov in statistik, ki se pojavljajo na spletni strani Upravljalca podatkov, lahko piškotke na vaš računalnik pošljejo tudi določene tretje stranke (npr. Google). Eden izmed ciljev tega postopka je prikazovanje oglasov ki so vam bolj zanimivi in izdelava statistik obiskovalcev spletne strani in njihovih aktivnosti na spletni strani.

Če želite več informacij o tem, kako Google uporablja piškotke na spletnih straneh svojih partnerjev, so le-te dostopne na sledeči povezavi: policies.google.com/technologies/ cookies?hl=sl

Kontaktne informacije Upravljalca podatkov

Ime Upravljalca podatkov: HARD DOG RACE Kft.
Naslov Upravljalca podatkov: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6., 4. em.,
Elektronski naslov Upravljalca podatkov: hdrteam@harddograce.hu
Registerska številka podjetja: 01-09-291006
Davčna številka: 25820922-2-41
Ime organa za registracijo: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonska številka: +36 20 529 2110
Registrska številka varstva podatkov: NAIH-112808/2017

Organizator je obvezan opravljati svoje dolžnosti upravljanja s podatki o imenu in naslovu za potrebe neposrednega trženja in raziskav, kot mu jih nalaga Akt CXIX iz 1995.

Udeleženci imajo pravico do ugovora proti ravnanju z njihovimi podatki. Organizator je obvezan da pritožbo ustrezno prouči v najhitrejšem možnem času – a najdlje v 15 dnevih, sprejme odločitev o njeni veljavnosti in o tej odločitvi pritožnika pisno obvesti.

Posameznikova pravica do rabe pravnih sredstev:

V kolikor se posameznik ne strinja z odločitvijo Upravljalca podatkov, lahko zadevo predloži sodišču v roku 30 dni po prejemu obvestila o odločitvi.

Za vprašanja o pravnih sredstvih ali pritožbah je pristojen Nacionalni organ za zaščito podatkov in svobodo obveščanja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

ugyfelszolgalat@naih.hu
1530 Budapest, Pf.: 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
36 (1) 391-1400
naih.hu

Kršitve varstva podatkov mora Upravljalec podatkov brez neupravičenih zamud prijaviti pristojnemu organu (NAIH) v 72 urah, razen v primeru da dotična kršitev ne predstavlja tveganja za fizične osebe. V kolikor kršitev varstva podatkov ogroža pravice fizičnih oseb, mora Upravljalec podatkov zadevno stranko o kršitvi obvestiti nemudoma.

Organizator je Nacionalno agencijo za zaščito podatkov obvestil o upravljanju s podatki, kot je le-to določeno s Pravili tekmovanja; Agencija je zadevo registrirala pod številko NAIH-112880/2017.

S tem dokumentom je HARD DOG RACE Kft. opravila svoje dolžnosti glede predhodnega informiranja, kot jih določa Akt CXII iz 2011, o pravici do samostojnega odločanja glede informacij in svobodi obveščanja.

Pravila o zaščiti zasebnosti so bila pripravljena v madžarskem, angleškem, poljskem, češkem, slovenskem, italijanskem in nemškem jeziku.

V primeru jezikovnih vprašanj ali vprašanj v zvezi z razlago, velja madžarska različica dokumenta.

Budimpešta, 10 julij 2018.

HARD DOG RACE Kft.
Upravitelj podatkov

Pravilna o varovanju osebnih podatkov (pdf)

Logotip Hard Dog Race je avtorsko zaščiten in se sme uporabljati izključno s pisno privolitvijo organizacije Hard Dog Race.